Oznamy‎ > ‎

Oznamy Športová


Vyrezávané tekvičky

uverejnené používateľom Kristína Hamšíková   [ aktualizované ]

Pozývame aj tento rok všetky detičky (aj dospelých) do parku pri kostole v piatok 19. 10. 2018 o 17:00. Prineste si so sebou vyrezané tekvičky, ktoré rozmiestnime v parku a rozsvietime. V našej škôlke si po 15 hodine môžete v areáli mš so svojimi deťmi vyrobiť vlastnú tekvičku, ktorú o 16:45 prenesiete ku kostolu kde sa budú rozsvecovať. Tešíme sa na vás, vaše detičky - tekvičky :)

Šarkaniáda

uverejnené používateľom Kristína Hamšíková   [ aktualizované ]

Dňa 17. 10. 2018 sa dopoludnia v našej škôlke uskutoční "Šarkaniáda". Deti, ktoré majú šarkana doma, si ho môžu priniesť. Vetru zdar :)

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

uverejnené 5. 9. 2018, 4:01 používateľom Viera Raučinová   [ aktualizované 5. 9. 2018, 4:02 ]

Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 13.09.2018 o 17,00 hod. v budove MŠ Športová.

OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

uverejnené 29. 8. 2018, 5:11 používateľom Viera Raučinová

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov o odhlasovanie detí zo stravy e-mailom: obedysj.zsmost@gmail.com

TEŠÍME SA NA VÁS

uverejnené 29. 8. 2018, 5:08 používateľom Viera Raučinová

Oznamujeme našim detičkám a ich rodičom, že školský zvonček nám zazvoní prvý krát v školskom roku 2018/2018 dňa 03.09.2018. Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 17,00 hod.

Aktualizované: Prijímanie žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 21. 4. 2018, 13:25 používateľom Lukas Kisza

Prihláška
Zmenili sme spôsob evidovania Žiadostí na online formulár. Prosíme všetkých uchádzačov o vyplnenie tohto formuláru. Ak už máte starú žiadosť potvrdenú Vašim detským lekárom, dopíšte na ňu čislo z potvrdenia. Táto zmena Vám v prípade prijatia Vášho dieťaťa uľahčí vypĺňanie dodatočných tlačív. Za porozumenie ďakujeme

Veselé Veľkonočné sviatky

uverejnené 28. 3. 2018, 1:52 používateľom Oľga Syrová


Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 17. 2. 2018, 2:31 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 19. 4. 2018, 9:37 ]

Prihláška
Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2018 sa budú prijímať v budove MŠ na 29. augusta 384 od 9.5.2018 do 11.5.2018 v čase od 11.00 h do 14.00 h
    Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Formulár žiadosti je zverejnené na webovom sídle materskej školy: www.mosticata.sk v sekcii PrihláškaPísomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.06.2018.
Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave a budú spĺňať tieto kritéria:
  • deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí od najstaršieho
  • súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky
Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Viac informácií nájdete v sekcii Formuláre / prihláška

Darujte nám 2 % z Vašich zaplatených daní

uverejnené 24. 1. 2018, 2:00 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 24. 1. 2018, 2:04 ]

2% z dane
Keďže sa blíži termín ročného zúčtovania daní, radi by sme sa uchádzali o Vaše 2% 
Každé vaše poukázané 2% z už zaplatených daní nám pomôžu v priemere sumou 50 EUR, ktorými podporíte naše aktivity pri rekonštrukcii budovy škôlky, rozšírení aj kúpe nových pomôcok.
U nás sa ráta každé euro.

Zmena účtu za školné od 1.1.2018

uverejnené 16. 1. 2018, 7:27 používateľom Materská Škola

Nové čislo účtu za školné od 1.1.2018 je SK87 0200 0000 0038 9775 6753

1-10 of 16