Oznamy‎ > ‎

Oznamy Športová


Aktualizované: Prijímanie žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 21. 4. 2018, 13:25 používateľom Lukas Kisza

Prihláška
Zmenili sme spôsob evidovania Žiadostí na online formulár. Prosíme všetkých uchádzačov o vyplnenie tohto formuláru. Ak už máte starú žiadosť potvrdenú Vašim detským lekárom, dopíšte na ňu čislo z potvrdenia. Táto zmena Vám v prípade prijatia Vášho dieťaťa uľahčí vypĺňanie dodatočných tlačív. Za porozumenie ďakujeme

Veselé Veľkonočné sviatky

uverejnené 28. 3. 2018, 1:52 používateľom Oľga Syrová


Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 17. 2. 2018, 2:31 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 19. 4. 2018, 9:37 ]

Prihláška
Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2018 sa budú prijímať v budove MŠ na 29. augusta 384 od 9.5.2018 do 11.5.2018 v čase od 11.00 h do 14.00 h
    Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Formulár žiadosti je zverejnené na webovom sídle materskej školy: www.mosticata.sk v sekcii PrihláškaPísomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.06.2018.
Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave a budú spĺňať tieto kritéria:
  • deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí od najstaršieho
  • súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky
Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Viac informácií nájdete v sekcii Formuláre / prihláška

Darujte nám 2 % z Vašich zaplatených daní

uverejnené 24. 1. 2018, 2:00 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 24. 1. 2018, 2:04 ]

2% z dane
Keďže sa blíži termín ročného zúčtovania daní, radi by sme sa uchádzali o Vaše 2% 
Každé vaše poukázané 2% z už zaplatených daní nám pomôžu v priemere sumou 50 EUR, ktorými podporíte naše aktivity pri rekonštrukcii budovy škôlky, rozšírení aj kúpe nových pomôcok.
U nás sa ráta každé euro.

Zmena účtu za školné od 1.1.2018

uverejnené 16. 1. 2018, 7:27 používateľom Materská Škola

Nové čislo účtu za školné od 1.1.2018 je SK87 0200 0000 0038 9775 6753

Karneval

uverejnené 15. 1. 2018, 2:11 používateľom Oľga Syrová   [ aktualizované 16. 1. 2018, 7:34 používateľom Materská Škola ]

    Detský karneval v Materskej škole sa uskutoční dňa 18.1.2018 o 10,30 h., v priestoroch materskej školy. Prosíme rodičov, aby si deti                                         priniesli jednoduché masky. O tanec a zábavu sa postará"ujo Jano".

Šťastné a Veselé Vianoce

uverejnené 22. 12. 2017, 2:48 používateľom Oľga Syrová   [ aktualizované 27. 12. 2017, 8:55 používateľom Materská Škola ]

Všetkým deťom a rodičom Materskej školy, ale nielen im prajeme Šťastné a Veselé Vianoce! Prežite ich v kruhu Vašich rodín spokojne a v zdraví, nech Vás tieto krásne dni naplnia energiou do Nového roka 2018! V Novom roku veľa zdravia a spokojnosti a radostným dní Vám prajú Vierka a Olinka, Alenky, Hela, Danka Romana, Lucky, Lenka, Erika, Miška, Marcelka a Zuzka!

Prerušenie prevádzky 27-31.12

uverejnené 18. 12. 2017, 5:36 používateľom Oľga Syrová   [ aktualizované 19. 12. 2017, 12:18 používateľom Materská Škola ]

Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave oznamuje termín prerušenia prevádzky nasledovne: Materská škola bude mať prerušenú prevádzku počas Vianočných prázdnin od 27.12. do 31.12.2017. Od 2.1.2018 do 5.11.2018 budú všetky prihlásené deti navštevovať elokované pracovisko Materskej školy na Športovej ulici 1384. Plná prevádzka Materskej školy na obidvoch pracoviskách bude obnovená v pondelok 8.1.2018

Vianočné posedenie detí

uverejnené 14. 12. 2017, 2:20 používateľom Oľga Syrová   [ aktualizované 18. 12. 2017, 1:51 používateľom Lukas Kisza ]

V utorok dopoludnia 19.12.2017 budú mať deti Vianočné posedenie pri stromčeku. 

Divadelné predstavenie

uverejnené 14. 12. 2017, 2:19 používateľom Oľga Syrová   [ aktualizované 18. 12. 2017, 1:50 používateľom Lukas Kisza ]

V pondelok dopoludnia 18. decembra 2017 bude v Materskej škole divadelné predstavenie s Vianočnou tématikou.

1-10 of 11