Oznamy‎ > ‎

Oznamy 29. Augusta

03.10.2018 DIVADIELKO

uverejnené 25. 9. 2018, 3:59 používateľom Viera Raučinová

Milé naše detičky, tešíme sa spolu s vami na divadielko O LENIVOM LIŠIAKOVI dňa 3.10. dopoludnia.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

uverejnené 5. 9. 2018, 3:58 používateľom Viera Raučinová

Pozývame všetkých rodičov na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 13.09.2018 o 17,00 hod. v jedálni hlavnej budovy.

OZNAM VEDÚCEJ ŠJ

uverejnené 29. 8. 2018, 4:55 používateľom Viera Raučinová

Vedúca školskej jedálne žiada rodičov o odhlasovanie detí zo stravy e-mailom: obedysj.zsmost@gmail.com

TEŠÍME SA NA VÁS

uverejnené 29. 8. 2018, 4:50 používateľom Viera Raučinová

Oznamujeme našim detičkám a ich rodičom, že školský zvonček nám zazvoní prvý krát v školskom roku 2018/2019 dňa 03.09.2018. Prevádzka materskej školy je od 6,30 do 17,00 hod.

Pracovná ponuka - zástupca riaditeľa

uverejnené 16. 7. 2018, 23:36 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 16. 7. 2018, 23:49 ]

Do našej materskej školy hľadáme zástupcu/zástupkyňu riaditeľa.
Miesto výkonu práce: Ul. 29. augusta 384, Most pri Bratislave
Termín nástupu: 27.8.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.8.2018
Viac informácií v prílohe

Aktualizované: 2 % z dane

uverejnené 25. 4. 2018, 3:27 používateľom Lukas Kisza   [ aktualizované 26. 4. 2018, 7:13 používateľom Viera Raučinová ]

2% z dane
S poľutovaním oznamujeme, že ministerstvo financií vydalo nezmyselné usmernenie, podľa ktorého nami použité vyhlásenie o poukázaní podielu 2% dane nebude akceptované. DU Senec bude vyzývať všetkých, ktorí poslali nesprávny formulár aby sa dostavili na daňový úrad a vyplnili aktuálne tlačivo. 
Vyhlásenie sme aktualizovali a všetkým, ktorý sa ešte raz odhodlajú podstúpiť túto tortúru veľmi pekne ďakujeme.

Robíte to pre Vaše deti.

Aktualizované: Prijímanie žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 21. 4. 2018, 13:25 používateľom Lukas Kisza   [ aktualizované 21. 4. 2018, 13:27 ]

Prihláška
Zmenili sme spôsob evidovania Žiadostí na online formulár. Prosíme všetkých uchádzačov o vyplnenie tohto formuláru. Ak už máte starú žiadosť potvrdenú Vašim detským lekárom, dopíšte na ňu čislo z potvrdenia. Táto zmena Vám v prípade prijatia Vášho dieťaťa uľahčí vypĺňanie dodatočných tlačív. Za porozumenie ďakujeme

Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 17. 2. 2018, 2:31 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 19. 4. 2018, 9:37 ]

Prihláška
Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2018 sa budú prijímať v budove MŠ na 29. augusta 384 od 9.5.2018 do 11.5.2018 v čase od 11.00 h do 14.00 h
    Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle materskej školy: www.mosticata.sk v sekcii PrihláškaPísomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.06.2018.
Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave a budú spĺňať tieto kritéria:
  • deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí od najstaršieho
  • súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky
Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Viac informácií nájdete v sekcii Formuláre / prihláška

Darujte nám 2 % z Vašich zaplatených daní

uverejnené 24. 1. 2018, 2:00 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 24. 1. 2018, 2:03 ]

2% z dane
Keďže sa blíži termín ročného zúčtovania daní, radi by sme sa uchádzali o Vaše 2% 
Každé vaše poukázané 2% z už zaplatených daní nám pomôžu v priemere sumou 50 EUR, ktorými podporíte naše aktivity pri rekonštrukcii budovy škôlky, rozšírení aj kúpe nových pomôcok.
U nás sa ráta každé euro.

Zmena účtu za školné od 1.1.2018

uverejnené 16. 1. 2018, 7:27 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 16. 1. 2018, 7:28 ]

Nové čislo účtu za školné od 1.1.2018 je SK87 0200 0000 0038 9775 6753

1-10 of 17