Oznamy‎ > ‎

Oznamy 29. Augusta

Pracovná ponuka - zástupca riaditeľa

uverejnené 16. 7. 2018, 23:36 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 16. 7. 2018, 23:49 ]

Do našej materskej školy hľadáme zástupcu/zástupkyňu riaditeľa.
Miesto výkonu práce: Ul. 29. augusta 384, Most pri Bratislave
Termín nástupu: 27.8.2018
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 10.8.2018
Viac informácií v prílohe

Aktualizované: 2 % z dane

uverejnené 25. 4. 2018, 3:27 používateľom Lukas Kisza   [ aktualizované 26. 4. 2018, 7:13 používateľom Viera Raučinová ]

2% z dane
S poľutovaním oznamujeme, že ministerstvo financií vydalo nezmyselné usmernenie, podľa ktorého nami použité vyhlásenie o poukázaní podielu 2% dane nebude akceptované. DU Senec bude vyzývať všetkých, ktorí poslali nesprávny formulár aby sa dostavili na daňový úrad a vyplnili aktuálne tlačivo. 
Vyhlásenie sme aktualizovali a všetkým, ktorý sa ešte raz odhodlajú podstúpiť túto tortúru veľmi pekne ďakujeme.

Robíte to pre Vaše deti.

Aktualizované: Prijímanie žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 21. 4. 2018, 13:25 používateľom Lukas Kisza   [ aktualizované 21. 4. 2018, 13:27 ]

Prihláška
Zmenili sme spôsob evidovania Žiadostí na online formulár. Prosíme všetkých uchádzačov o vyplnenie tohto formuláru. Ak už máte starú žiadosť potvrdenú Vašim detským lekárom, dopíšte na ňu čislo z potvrdenia. Táto zmena Vám v prípade prijatia Vášho dieťaťa uľahčí vypĺňanie dodatočných tlačív. Za porozumenie ďakujeme

Oznámenie o prijímaní žiadostí do MŠ na rok 2018/2019

uverejnené 17. 2. 2018, 2:31 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 19. 4. 2018, 9:37 ]

Prihláška
Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave informuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. zákonných zástupcov detí a verejnosť, že žiadosti  na prijatie dieťaťa na výchovu a  vzdelávanie do materskej školy k septembru 2018 sa budú prijímať v budove MŠ na 29. augusta 384 od 9.5.2018 do 11.5.2018 v čase od 11.00 h do 14.00 h
    Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko dieťaťa, dátum a miesto jeho narodenia, bydlisko a PSČ, meno, priezvisko a trvalé bydlisko matky, meno, priezvisko a trvalé bydlisko otca, telefónne kontakty a adresu pre zaslanie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa.
K žiadosti sa podľa § 3 ods. 1 vyhlášky prikladá potvrdenie o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Formulár žiadosti je zverejnený na webovom sídle materskej školy: www.mosticata.sk v sekcii PrihláškaPísomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka v súlade s § 5 ods. 13, písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spravidla do 30.06.2018.
Podľa § 28 a § 59 ods. 2 školského zákona riaditeľka spravidla prijíma deti od troch do šiestich rokov veku, výnimočne prijíma dieťa mladšie ako tri roky a prednostne prijíma deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Riaditeľka deti prijíma do výšky kapacity školy na základe podmienok a kritérií dohodnutých so zriaďovateľom a prerokovaných v pedagogickej rade školy. V prípade zvýšeného záujmu sa budú prednostne prijímať deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v obci Most pri Bratislave a budú spĺňať tieto kritéria:
  • deti, ktoré neboli prijaté minulý školský rok a spĺňajú vyššie uvedené podmienky, v poradí od najstaršieho
  • súrodenci už umiestnených detí, ktoré spĺňajú vyššie uvedené podmienky
Pri odovzdávaní žiadosti zákonný zástupca predkladá riaditeľke k nahliadnutiu  občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov. Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Viac informácií nájdete v sekcii Formuláre / prihláška

Darujte nám 2 % z Vašich zaplatených daní

uverejnené 24. 1. 2018, 2:00 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 24. 1. 2018, 2:03 ]

2% z dane
Keďže sa blíži termín ročného zúčtovania daní, radi by sme sa uchádzali o Vaše 2% 
Každé vaše poukázané 2% z už zaplatených daní nám pomôžu v priemere sumou 50 EUR, ktorými podporíte naše aktivity pri rekonštrukcii budovy škôlky, rozšírení aj kúpe nových pomôcok.
U nás sa ráta každé euro.

Zmena účtu za školné od 1.1.2018

uverejnené 16. 1. 2018, 7:27 používateľom Materská Škola   [ aktualizované 16. 1. 2018, 7:28 ]

Nové čislo účtu za školné od 1.1.2018 je SK87 0200 0000 0038 9775 6753

Karneval v MŠ

uverejnené 10. 1. 2018, 2:18 používateľom Viera Raučinová   [ aktualizované 12. 1. 2018, 4:40 používateľom Materská Škola ]

Karneval sa uskutoční dňa 18.1.2018 o 14:15 hod. v priestoroch MŠ, 
bez účasti rodičov.
Prosíme deťom zabezpečiť jednoduché masky.

O zábavu sa postará ,, ujo Jano ".

Prerušenie prevádzky 27-31.12

uverejnené 18. 12. 2017, 22:50 používateľom Viera Raučinová   [ aktualizované 19. 12. 2017, 12:16 používateľom Materská Škola ]

Riaditeľka Materskej školy v Moste pri Bratislave oznamuje termín prerušenia prevádzky nasledovne: Materská škola bude mať prerušenú prevádzku počas Vianočných prázdnin od 27.12. do 31.12.2017. Od 2.1.2018 do 5.11.2018 budú všetky prihlásené deti navštevovať elokované pracovisko Materskej školy na Športovej ulici 1384. Plná prevádzka Materskej školy na obidvoch pracoviskách bude obnovená v pondelok 8.1.2018

Vianoce v MŠ.

uverejnené 6. 12. 2017, 5:23 používateľom Viera Raučinová   [ aktualizované 7. 12. 2017, 14:17 používateľom Materská Škola ]

19.12.2017 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční vianočné posedenie, v priestoroch MŠ.

Divadielko v MŠ.

uverejnené 6. 12. 2017, 5:19 používateľom Viera Raučinová   [ aktualizované 7. 12. 2017, 14:10 používateľom Materská Škola ]

https://www.divadlojaja.sk
18.10. 2017 k nám zavíta v dopoludňajších hodinách divadielko JAJA.

1-10 of 13