O nás‎ > ‎

Poplatky

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Most pri Bratislave, mesačne na jedno dieťa je 20,- €.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet zriaďovateľa SK87 0200 0000 0038 9775 6753
Potvrdenie o uhradení je potrebné pravidelne predložiť
Príspevok je možné uhradiť aj jednorazovo na polrok (september-december: 80 EUR a januar-jun: 120 EUR)
V prípade platby prevodom prosím uveďte do poznámky Meno a Priezvisko dieťaťa, alebo rodné číslo ako variabilný symbol.
Predškoláci, ktorí dovŕšili 5 rokov pred 31.8 v aktuálnom školskom roku už poplatok za čiastočnú úhradu výdavkov neplatia.

Poplatok za stravu

Na jeden deň je určený príspevok:
celodenná strava : vo výške stravného limitu 1,27,-€

z toho
  • desiata: 0,30,- €
  • obed: 0,72,- €
  • olovrant: 0,25,-€
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sumou 0,20,-€
Príspevok sa uhrádza vopred do posledného dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac na bankový účet školskej jedálne (bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou).

Dobrovoľný rodičovský príspevok

Výšku príspevku schvaľujú rodičia na rodičovskom združení vždy v septembri.