O nás

Charakteristika MŠ

    Naša materská škola je situovaná v tichej ulici obce. Je trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Interiér tvoria dve triedy, z ktorých každá má samostatnú šatňu, herňu a spoločné sú hygienické zariadenie, jedáleň a spálňa. Tretia trieda aj s príslušenstvom je v prístavbe, v areáli materskej školy. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami.

    Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Zároveň poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

    Našim cieľom je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom hier, edukačných činností a pohybových aktivít.

Všetky potrebné informácie ohľadom prijatia dieťaťa nájdete v Prihláške.

Personálne obsadenie

V zariadení pracuje 6 pedagogických zamestnankýň, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších predpisov.Naďalej si zvyšujú odbornosť formou kontinuálneho vzdelávania.

Prevádzkové zamestnankyne sú dve

Výbor rodičovského združenia

Na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia konaného dňa 13.09.2017 bol zvolený
výbor RZ.

Rada školy

V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z. o školskej samospráve, na ustanovujúcej schôdzi dňa 22.09.2016.

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Rada školy pri MŠ Most pri Bratislave má 7 členov:
 • 3 sú zvolení zástupcovia rodičov
 • 2 zvolení pedagogický zamestnanci 
 • 1 zvolený nepedagogický zamestnanec
 • 1 delegovaný zástupca zriaďovateľa

Ďalšie informácie


Usporiadanie dňa

V priebehu dňa sa striedajú:

 • hry a hrové činnosti 
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • pobyt detí vonku
 • odpočinok

Činnosti zabezpečujúce životosprávu:

 •   8:30 - 9:00 desiata
 • 11:30 - 12:00 obed
 • 12:00 - 14:30 odpočinok 
 • 14:30 - 15:00 osobná hygiea, olovrant

    Predprimárne vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity, ktorá je súčasťou denného poriadku. Deň v materskej škole je zameraný na správny biorytmus, zdravú výživu, vekové, psychické a fyzické danosti dieťaťa, uspokojenie jeho potrieb a záujmov, ako aj túžbu po poznaní.

    Všetka činnosť v materskej škole je sústredená na dieťa ako subjekt, teda jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť. V hrách a činnostiach sa uplatňuje spontánnosť a tvorivá aktivita dieťaťa.

Pri usporiadaní denných činností sa:

 • zabezpečuje vyvážené striedanie činností
 • dodržiavajú zásady zdravej životosprávy
 • vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa
 • dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu
    Predškolské vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity. Je to cieľavedomá, systematická zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Edukačná aktivita je organickou súčasťou denného poriadku.
V dennom poriadku je vymedzený priestor na stravovanie detí: desiata, obed, olovrant, odpočinok a záujmové krúžky.
Základnou metódou výchovno-vzdelávacieho procesu je hra. Deti pripravujeme a vedieme k tomu, aby boli schopné aktívne sa rozhodovať o usporiadaní svojho života v materskej škole.

Denný poriadok

 • 6:30 - príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edukačné aktivity ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít
 • 8:30 - 9:00 - osobná hygiena, desiata
 • 9:00 - 11:30 - edukačné aktivity, pobyt vonku
 • 11:30 - 14:15 - osobná hygiena, obed, odpočinok
 • 14:15 - 15:00 - osobná hygiena, olovrant
 • 15:00 - 17:00 - hry a hrové činnosti - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, jazykové chvíľky, edukačné aktivity
 • 17:00 - koniec prevádzky MŠ