Dokumenty‎ > ‎

Školský poriadok

      Školský poriadok obsahuje:

 

I.        Všeobecné ustanovenia

II.       Článok  1  Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,

                              pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími

                              zamestnancami materskej školy

             Článok 2  Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

             Článok 3  Prevádzka materskej školy a vnútorná organizácia materskej školy

             Článok 4  Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany

                              pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

             Článok 5  Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

III.       Záverečné ustanovenia

OBSAH

I.                   Všeobecné ustanovenia  Charakteristika MŠ

     II.

     Článok 1 Práva, povinnosti, úhrady a pravidlá

I.1   Práva a povinnosti

I.2   Práva a povinnosti ich zákonných zástupcov v materskej škole

I.3   Úhrady za dochádzku a stravovanie dieťaťa

I.4   Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov v materskej škole

I.5   Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej  školy

     Článok 2 Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

             2.1 Zápis a prijímanie detí do materskej školy

             2.2 Zaradenie na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ

             2.3 Prerušenie dochádzky

             2.4 Predčasné ukončenie dochádzky do MŠ

             2.5 Zaradenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ

    Článok 3 Prevádzka materskej školy a vnútorná organizácia materskej školy

          3.1 Prevádzka materskej školy vrátane prevádzky počas letných prázdnin a ostatných školských prázdnin

          3.2 Podmienky účasti zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní

          3.3 Konzultačné hodiny pedagogických zamestnancov

          3.4 Organizácia tried a vekové zloženie detí

          3.5 Čas prevádzky materskej školy

          3.6 Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí

          3.7 Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

          3.8 Dochádzka detí do materskej školy

         3.9 Odhlasovanie a ospravedlňovanie neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní

         3.10 Splnomocnenie iných osôb na prebratie dieťaťa z materskej školy

         3.11 Organizácia v šatni

         3.12 Organizácia v sociálnom zariadení

         3.13 Organizácia a realizácia pobytu vonku vrátane vychádzky

         3.14 Organizácia a realizácia odpočinku

         3.15 Poskytovanie stravovania

         3.16 Školské výlety a exkurzie

         3.16 Úsporné opatrenia v prevádzke

         3.17 Postupy a sankcie pri porušovaní školského poriadku

         3.18 Opatrenia v prípade pedikulózy

         3.19 Podávanie a vybavovanie sťažností

Článok 4 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred  

                sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      4.1 Prihliadanie na základné fyziologické potreby detí

      4.2 Ochrana pred sociálno-patologickými javmi

      4.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

      4.4 Evidencia úrazov detí

Článok 5 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

III. Záverečné ustanovenia 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

                Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy, 29 augusta 384 v Moste pri Bratislave v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy, s prihliadnutím na požiadavky a potreby rodičov a zriaďovateľa, v záujme optimálneho rozvoja detí predškolského veku. Materská škola ustanovuje nasledovný školský poriadok, ktorý garantuje rovnosť a spravodlivosť pre všetky deti a zabezpečuje zdravé a podnetné prostredie. Všetci zamestnanci materskej školy, zákonní zástupcovia sú povinní riadiť sa školským poriadkom a jeho pravidlami.

                  Materská škola je situovaná v tichej ulici obce. Je trojtriedna, s vyučovacím jazykom slovenským. Interiér  tvoria dve triedy, z ktorých každá má samostatnú šatňu, herňu a spoločné sú hygienické zariadenie, jedáleň a spálňa. Tretia trieda aj s príslušenstvom je v prístavbe v areáli materskej školy. Súčasťou areálu je školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami na trávnatom povrchu aj bezpečnostnom povrchu, na ktorom sú umiestnené rôzne atrakcie / hojdačky, šmykľavka,  strunové kolísadlá, rovnovážny chodník, vláčik, altánok., pieskovisko /

               K materskej škole patri aj elokované pracovisko na Športovej ulici. Je to novopostavená kontajnerová budova, v ktorej sa nachádzajú tri triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, germicídnymi žiaričmi, didaktickým materiálom. Každá trieda má samostatné hygienické zariadenie, šatňu. Spoločná je jedáleň. Na odpočinok sa v každej triede rozkladajú ležadlá Aj tu je súčasťou areálu  školský dvor, ktorý umožňuje deťom tráviť vonku čas rôznorodými aktivitami na trávnatom povrchu aj bezpečnostnom povrchu, na ktorom sú umiestnené rôzne atrakcie / hojdačky, šmykľavky,  strunové kolísadlá, altánok, pieskovisko./

 

Časť II.

Článok  1

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

              Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona je v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní.

1.1 Dieťa má právo na:

a)   rovnoprávny prístup k vzdelaniu

b)   bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

c)   vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,

d)   individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti  a  možnosti a zdravotný stav,

e)   úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

f)   poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

g)   výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

h)   organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

i)    úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a psychickému a sexuálnemu násiliu,

j)    právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

·         má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

·         má právo používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcly – nepočujúcim deťom sa zabezpečuje právo na vzdelávanie s použitím posunkovej reči nepočujúcich, ako ich prirodzeného komunikačného prostriedku, nevidiacim deťom sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie s použitím Braillovho písma, deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou sa zabezpečuje právo na výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania sa,

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a deťom žiadateľov o udelenie azylu a Slovákov žijúcich v zahraničí sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné

a)   neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b)   chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,

c)   konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

d)   ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich kamarátov a zamestnancov materskej školy,

e)   rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi,

f)   dodržiavať školský poriadok materskej školy,

1.2 Zákonný zástupca dieťaťa má právo

a)   žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,

b)   oboznámiť sa so  vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,

c)   byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d)   na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa – osobným dohovorom s riaditeľkou, alebo triednymi učiteľkami je možné dohodnúť vhodný čas na konzultácie o dieťati,

e)   zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,

f)   vyjadrovať sa k  vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

g)  zapojiť sa do aktivít rodičovského združenia pri MŠ a obhajovať záujmy a potreby detí,

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

a)   dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom – dodržiavať prevádzkový čas – do materskej školy prichádzať v čase vymedzených hodín tak, aby nebola narušená výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a pracovné povinnosti zamestnancov,

b)   dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

c)   informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

d)  informovať pedagogických zamestnancov alebo riaditeľku materskej školy o zmene bydliska, telefonnom kontakte,

e)   nahradiť škodu, ktorú rodič, alebo jeho dieťa úmyselne zavinilo,

f)   pri pohybe po budove materskej školy z hygienických dôvodov používať návleky na obuv

g)   ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v materskej škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti

·         ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri  opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia. Ak rodič do 30 dní neoznámi dôvod neprítomnosti dieťaťa, považuje sa to za porušenie školského poriadku

·         ak dieťa chýbalo v materskej škole 3 po sebe nasledujúce dni, stačí, keď oznámi zákonný zástupca dôvod jeho neprítomnosti. Ak je dieťa choré, alebo má pedagogický zamestnanec podozrenie, že bolo choré, riaditeľka MŠ je oprávnená vyžadovať lekárske potvrdenie, ktoré je dokladom o tom, že dieťa je už zdravé,

·         ak dieťa chýbalo dlhšie, malo infekčné ochorenie, alebo ochorenie vyžadujúce si liečbu antibiotikami, musí zákonný zástupca dieťaťa predložiť potvrdenie od lekára o ukončení liečenia, prípadne zdravotnom stave dieťaťa (zákon 245/2008 Z. z. odst. 10 školský zákon)

·         ak dieťa nie je prítomné v MŠ 5 a viac dní a nie je choré, pri návrate rodič predkladá písomné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia nie staršie ako 1 deň o tom,že dieťa nemá infekčné ochorenie a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie,

      vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladá zákonný zástupca aj pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ (Zákon 355/2007 Z. z.§24 odst. 6)

       Materská škola bude:

     - dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností, tak ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy, aj ho vyzdvihnúť)

    -  zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa, v prípade potreby MŠ poskytne nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada a obsah tohto písomného stanoviska neposkytne žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov. Na žiadosť ani jedného  zo zákonných zástupcov neposkytne hodnotiace stanovisko.

     - rešpektovať v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami len rozhodnutie súdu, alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcovo vzťahu k starostlivosti o dieťaťa t.j. že MŠ bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a uplynutím lehoty na podanie odvolania, materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia, rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované

    - v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, je vhodné poučiť rodičov o tom, že MŠ bude riešiť všetky záležitosti, týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (zabezpečenie krúžkovej činnosti) zastupovať

Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky MŠ

V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z MŠ do času ukončenia prevádzky MŠ, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa. Ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude MŠ kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimoslužobného času zamestnancov. Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho odovzdať inej osobe, ako je zákonný zástupca alebo ním písomne splnomocnená osoba

V prípade, ak má MŠ podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa  pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude MŠ po predchádzajúcom  upozornení zákonného zástupcu v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z §7 ods. 1 zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

1.3. Úhrada poplatkov za dochádzku a stravovanie dieťaťa  

      Zákonný zástupca je povinný pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecného záväzného  nariadenia obce Most pri Bratislave č. 1/2014 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

 20 €

             Výška príspevku je určená v súlade s  § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. c)            zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v platnom znení.

       Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v  kalendárnom mesiaci na účet Materskej školy: SK87 0200 0000 0038 9775 6753

        V každej triede je triedna učiteľka povinná viesť o úhradách príspevkov kontrolovateľnú evidenciu. Preto musí zákonný zástupca preukázať učiteľke ústrižok  alebo vytlačené potvrdenie o zrealizovaní platby najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci

       Ak rodič príspevok neuhradí najneskôr do 10 dňa mesiaca vopred, považuje sa to za porušenie školského poriadku a VZN. Riaditeľka materskej školy písomne vyzve zákonného zástupcu dieťaťa k uhradeniu dlžnej sumy. Ak po písomnej výzve nedôjde k náprave, postúpi riaditeľka materskej školy porušenie ustanovenia na riešenie zriaďovateľovi.

       V zmysle zákona č. 245/2008 Z. Z. § 28 ods. 7 príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:                                                                                                   

a)   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b)   ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d)   ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci).

f)  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin, alebo pri prerušení prevádzky MŠ zapríčinenej zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca iba pomernú časť určeného príspevku

       Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa písmena a, až f, zriaďovateľ materskej školy vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

      Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa

       V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Most pri Bratislave č. 1/2014 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí v školskej jedálni pri základnej škole v súlade s  § 140 ods. 9 školského zákona sa činnosť v školskej jedálni uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.    

      Na jeden deň je určený príspevok:

      celodenná strava : vo výške stravného limitu  1,47 €

                             

                                z toho:           desiata:                     0,30 €

                                                         obed:                     0,72 €

                                                    olovrant:               0,25 €                                                                            

                                                         réžia:               0,20 €

        Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky – § 140 ods. 10 školského zákona.

 1.4 Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

         Práva pedagogických zamestnancov:

·         právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností, najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí, rodičov a iných osôb,

·         právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti,

·         právo na účasť na riadení škole prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánov školy,

·         právo na predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu

·         právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód a foriem, stratégií a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie sa a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií,

·         právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom NR  SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v jazyku v ktorom pedagogickú činnosť vykonáva,

·         právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti,

    

   Povinnosti pedagogických zamestnancov

·         chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

·         zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí, výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišli do styku,

·         rešpektovať výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

·         podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,

·         stimulovať rozvoj dieťaťa a objektívne hodnotiť rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho spôsobilosti

·         pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

·         podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní – realizácií školského vzdelávacieho programu

·         udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo samovzdelávania,

·         vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu,

·         poskytovať dieťaťu alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo (konzultácie) alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

·         pravidelne informovať dieťa alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú

·         dodržiavať Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie a Školský vzdelávací program,

·         spolupracovať s pedagogickými zamestnancami a ostatnými zamestnancami MŠ,

·         úzko spolupracovať s triednou učiteľkou na vedení triednej agendy a pedagogickej dokumentácie v triede v zmysle legislatívy,

·         spolupracovať so subjektami, ktoré sa podieľajú na edukácií dieťaťa,

·         viesť evidenciu činnosti súvisiacu s pedagogickou prácou, pod ktorou sa rozumie predovšetkým: osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť (začínajúci pedagogický zamestnanec), písomná príprava plánov edukačnej činnosti (vo vytlačenej podobe deň pred začiatkom aktuálneho týždňa - piatok), príprava pomôcok, materiálu, spolupráca s rodičmi, učiteľmi, centrom pedagogicko-psychologicého poradenstva a prevencie, príprava a účasť na kultúrnych a športových aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, účasť na poradách, školeniach,

·         zvyšovania odbornosti a vzdelávanie, plnenie úloh vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo pokynov riaditeľky MŠ, plnenie ďalších osobných úloh

·         zúčastňovať sa na stretnutiach pedagogických rád a ďalších porád, metodického združenia pripravovaných vedením školy,

·        v úzkej spolupráci s prevádzkovým zamestnancom počas pobytu dieťaťa v MŠ dbať na úpravu zovňajšku dieťaťa v súlade s jeho potrebami a hygienou

1.5 Pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami        a ďalšími zamestnancami školy 

·         vytvárať adekvátne pracovné podmienky, tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov na pracovisku,

·         spolupracovať s rodičmi v rámci občianskeho združenia materskej školy – Združenie rodičov a priateľov Materskej školy v Moste pri Bratislave

·         počas konzultácií jednať taktne, na profesionálnej úrovni v rámci všeobecných zásad spoločenského vystupovania a komunikácie. Konzultácie prebiehajú počas rodičovského združenia, prípadne po vopred dohodnutom čase medzi učiteľkou a rodičmi,

·         uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu v spolupráci s ostatnými zamestnancami,

·         prejaviť otvorenosť a konštruktívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií, snažiť sa o taktné riešenie bez účasti detí.

·         rešpektovať pravidlá, nariadenia, príkazy zamestnávateľa a priameho nadriadeného

·         v súlade so všeobecnými pravidlami, zákonmí a vyhláškami platnými v príslušnom roku, využívať právo na získanie informácií o nových právnych normách, nariadeniach, súvisiacich s ich pracovnou náplňou,

·         dodržiavať pracovnú disciplínu, rešpektovať kolegyne, nerušiť pri práci,

·         dodržiavať organizačné pokyny školského poriadku materskej školy,

·         zvyšovať si odborné vedomosti, osvojovať si nové metódy a formy práce, tvorivo uplatňovať skúsenosti v praktickej činnosti,

·          niesť zodpovednosť za nesplnenie pokynov a úloh,

·         Uplatňovať toleranciu, rešpektovanie a úctu voči všetkým osobám v MŠ

·         Asertívnym správaním predchádzať možnému vzniku stresových, konfliktných situácií,

 

 

Článok 2

Podmienky prijímania a dochádzky dieťaťa do materskej školy

2.1 Zápis a prijímanie detí do MŠ

                 Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

                Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „ zákonný zástupca”), ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť bez tohto potvrdenia nie je úplná a akceptovateľná, V prípade neprítomnosti riaditeľky môže žiadosť prevziať len pedagogický zamestnanec, ktorý prekontroluje vyplnenie všetkých údajov.

       Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

       Deti sa prijímajú priebežne, ak je voľná kapacita, alebo na nasledujúci školský rok. Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prebieha v čase od 30.apríla do 31. mája daného roka. Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom zverejní od 15. februára príslušného kalendárneho roka miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok na verejne prístupnom mieste, v MŠ, prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webovom sídle obce a materskej školy. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Podmienky prijímania detí  prerokuje riaditeľka  s pedagogickou radou a radou  školy.

       Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

·         deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku

·         deti s odloženou školskou dochádzkou, pričom v zmysle školského poriadku rodič predloží riaditeľke škola spravidla do 15.apríla daného roku rozhodnutie riaditeľa základnej školy o odklade školskej dochádzky dieťaťa. Pokiaľ zákonný zástupca do tohto termínu rozhodnutie nedostal, upozorní riaditeľku materskej školy na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky dieťaťa za účelom rezervovania miesta v materskej škole,

·         deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, pričom rodič predloží riaditeľke MŠ  rozhodnutie riaditeľa ZŠ o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa,

·         ďalšie podmienky prijímania detí budú prerokované v pedagogickej rade

        Pred nástupom dieťaťa do MŠ sa zákonný zástupca dostaví do MŠ za účelom vyplnenia písomných náležitostí pre účely materskej školy a prinesie kópiu preukazu zdravotného poistenia dieťaťa. Deti do jednotlivých tried zaraďuje na začiatku školského raka riaditeľka, spravidla podľa veku, osobitosti a vyspelosti dieťaťa a podľa kapacity jednotlivých tried..Počas školského roku môže riaditeľka preradiť deti z jednej triedy do druhej, ak to kapacita jednotlivých tried dovoľuje. Zákonnému zástupcovi dôvod a termín preradenia oznámi riaditeľka vopred osobne. Preradenie dieťaťa počas školského roku je v právomoci riaditeľky a jej rozhodnutie je konečné. Rozhodnutie o preradeni sa písomne nevyhotovuje, zmena sa zaznačí v dokumentácií príslušných tried. Najvyšší počet detí v triede MŠ podľa školského zákona je:

 

20 detí v triede pre 3 až 4 ročné deti

21 detí v triede pre 4 až 5 ročné deti

22 detí v triede pre 5 až 6 ročné deti                                                                                          21 detí v triede pre 3 až 6 ročné deti

 

 

2.2 Zaradenie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami         v materskej škole

             O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne riaditeľka na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve deti za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v jednej triede sú dve.

         Výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania. Ak riaditeľka zistí, že vzdelávanie začleneného dieťaťa nie je na prospech začlenenému dieťaťu alebo deťom, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase zriaďovateľa materskej školy a písomnom súhlase príslušného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa. Ak zákonný zástupca nesúhlasí so zmenou spôsobu vzdelávania svojho dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.

         Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje až po predložení písomnej žiadosti o zmenu  formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa (§ 11 ods.10 písm. a) predloženú jeho zákonným zástupcom.

2.3 Zaradenie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia

             Dieťa, ktorého špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne iba z jeho vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí, nemôže byť prijaté do špeciálnej triedy materskej školy. Zaraďuje sa do triedy spolu s ostatnými deťmi.

            Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa uskutočňuje  podľa individuálnych podmienok. Individuálne podmienky sú:                                                                                     a)  úprava organizácie výchovy a vzdelávania                                                                                               b)  úprava prostredia v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje                                                          c)  uplatnenie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania

2.4 Zaradenie na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole                     

       V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný, alebo diagnostický pobyt dieťaťa do materskej škole najviac na 4 hodiny denne, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

        Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu, dve, najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.

        Predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa môže uskutočňovať so súhlasom riaditeľa aj s priamou účasťou zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní.

2.5    Prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

              Ak dieťa nemôže dochádzať do MŠ z dôvodu liečebného pobytu, logopedickej MŠ, v očnom sanatóriu, či z iného dôvodu, podá zákonný zástupca písomnú žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa riaditeľke MŠ.

             V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, pri zmene zdravotného stavu dieťaťa, alebo s poruchami správania v záujme jeho zdravého vývinu, môže riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zákonným   zástupcom,  alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

2.6  Predčasné ukončenie predprimárneho vzdelávania

            Na základe žiadosti zákonného zástupcu z dôvodu odsťahovania sa, alebo prijatia dieťaťa na inú materskú školu, alebo z dôvodu porušenia Školského poriadku po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu riaditeľkou materskej školy.

            Na základe odborného vyjadrenia neodporúčania príslušného poradenského zariadenia (CPPPaP, CŠPP)) k predprimárnemu vzdelávaniu dieťaťa spolu s ostatnými deťmi v triede, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa nevyjadrí písomnou formou škole súhlas k spolupráci s príslušným poradenským zariadením na zabezpečenie vhodných podmienok pre edukáciu dieťaťa v prípade, že škola nemá pedagóga so špeciálno-pedagogickou kvalifikáciou.

             Ak zákonný zástupca neinformuje školu o zdravotných problémoch dieťaťa a iných závažných skutočnostiach vzťahujúcich sa na zdravotný stav dieťaťa.                                                                             Rodičia sú povinní informovať MŠ o prípadných zdravotných problémoch dieťaťa, alebo o iných závažne dôležitých skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa (§144 ods.7 písm. d školského zákona). Ak tak neurobia, riaditeľka školy môže  po zistení okolností ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie rozhodnúť o diagnostickom pobyte dieťaťa, počas ktorého overí , či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania (§108 školského zákona) prípadne pristúpi po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z toho dôvodu, že MŠ nie je schopná  vzhľadom na svoje podmienky poskytnúť adekvátnu výchovu a vzdelávanie primerané druhu a stupňu zdravotného znevýhodnenia dieťaťa. Komunikácia s týmito rodičmi musí byť zaznamenaná písomne a riadne evidovaná.

 

Článok 3

 

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

E-mail: info@mosicata.sk

Web: http://www.mosticata.sk

Tel. 02/ 45 95 11 18

Materská škola je v  prevádzke v pracovných  dňoch  od 6.30  hod. do 17.00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerokovaná zákonnými zástupcami a odsúhlasená zriaďovateľom, Obcou  Most pri Bratislave v zastúpení s Ing. Františkom Mastným

Riaditeľka materskej školy:     Viera Raučinová

Zástupkyňa materskej školy:  Mgr. Alena Marušincová

 

Konzultačné hodiny: denne od 7.00 hod. do 8.00 hod.

III.1 Konzultačné hodiny s pedagogickými zamestnancami

                Konzultácie s pedagogickými zamestnancami sú možné denne v čase od 16.00 do 17.00 hod, prípadne v inom čase podľa dohody. Konzultácie sú spravidla ústne, avšak pokiaľ rodič, prípadne pedagogický zamestnanec prejaví záujem, vyhotovia sa aj v písomnej forme. V písomnej forme sa vyhotovia aj vtedy, ak pedagogický zamestnanec opakovane rieši rovnaký problém, na ktorý bol rodič v predchádzajúcom čase upozornený. Ústna konzultácia však nesmie narúšať výchovno-vzdelávaciu činnosť detí. Pedagogickí zamestnanci okrem konzultácií môžu rodičom odporúčať pedagogickú literatúru, školenia a iné vhodné informácie z oblasti pedagogického pôsobenia dieťaťa.                                                                                         Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym cudzím osobám. Telefónne čísla rodičov použijú len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz a iné.

III.2 Obmedzenie prípadne prerušenie prevádzky materskej školy

                   Prevádzku materskej školy možno obmedziť alebo prerušiť. V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy po súhlase zriaďovateľa prerušená z hygienických dôvodov na päť týždňov. V tomto období vykonávajú  prevádzkoví pracovníci dôkladné čistenie priestorov MŠ a dezinfekciu prostredia a hračiek. Pedagogickí a ostatní pracovníci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla dva mesiace vopred.

               V čase vianočných prázdnin bude prevádzka materskej školy prerušená na čas školských prázdnin. V tomto čase si zamestnanci školy budú čerpať dovolenku, príp. náhradné voľno.

                  V čase jarných prázdnin prevádzka materskej školy nebude prerušená, pri zníženom počte detí sa aktuálne obmedzí na činnosť nižšieho počtu tried. Po dohode so zriaďovateľom a z dôvodu nerentabilnej prevádzky, je MŠ otvorená počas jarných prázdnin len pri počte nad desať detí.

                 Prevádzka MŠ môže byť  dočasne prerušená aj so závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie detí, alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. V prípade neprítomnosti detí zo zdravotných dôvodov ( napr, rozšírený výskyt chrípky a pod.) sa materská škola riadi nariadeniami zriaďovateľa, príp. Úradu verejného zdravotníctva)

III.3. Organizácia  tried  a vekové zloženie  detí:

MŠ 29.augusta

1.  trieda:    3-   4 ročné deti

2.  trieda:    4 – 5 ročné deti

3.  trieda:    5 - 6 ročné deti

Elokované pracovisko MŠ Športová

1. trieda:    3 - 4    ročné deti

2. trieda:    5 -6     ročné deti

3. trieda:   5 – 6    ročné deti

 III.4. Prevádzka  tried,  schádzanie a rozchádzanie detí

            MŠ 29. augusta

                V čase od 6.30 h do 7,30 h sa deti schádzajú v 1. triede. Od 16.00 h do 17.00 h sa deti rozchádzajú v 1.triede. V 3.triede sa deti schádzajú od 7.00 h a rozchádzajú sa do 17.00 h. Budovu otvára prevádzkový zamestnanec MŠ, alebo pedagogický zamestnanec o 6.30 hod. a zatvára o 17.00 hod.  Pracovníčky nastupujú do práce podľa časového zadelenia aspoň 10 minút pred začiatkom pracovnej doby. Príchod – odchod, prerušenie dochádzky sa zapisuje do Knihy dochádzky.

        EP Športová

                  V čase od 6.30 h do 7.00 h sa deti schádzajú v...... triede

III.5. Dochádzka detí do MŠ

Zákonný zástupca (príp. ním poverená osoba) privádza dieťa do MŠ spravidla do 8.30 hod. a prevezme spravidla od 12.00 do 12.30 hod. prípadne po 15.00 hod. do skončenia prevádzky. Prvý deň po predchádzajúcej neprítomnosti dieťaťa  privedie do MŠ dieťa zákonný zástupca, aby mohol podpísať potvrdenie o bezinfekčnosti / ak ho nemá vytlačené z web stránky materskej školy a podpísané/.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa (rozumie sa príchod do materskej školy po 8,00 hodine, príp. vyzdvihnutie dieťaťa mimo stanovených hodín) oznámi zákonný zástupca ústne učiteľke čas jeho odchodu/príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí, prípadne neobmedzil pobyt vonku a pod.  Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca s riaditeľkou, alebo triednou učiteľkou školy.

Zákonný  zástupca je povinný vyzdvihnúť si dieťa do skončenia prevádzky t.j. do 17.00 hod. Prípadný výnimočný neskorší odchod je potrebné ohlásiť vopred telefonicky ešte pred skončením prevádzky MŠ. Opakovaný neskorý príchod pre dieťa po skončení prevádzky materskej školy, je považovaný za porušenie školského poriadku. V prípade, že si zákonný zástupca alebo ním splnomocnená osoba nevyzdvihne dieťa z materskej školy najneskôr do 17.00 hod. a nebude možné sa zo zákonným zástupcom dieťaťa ani so splnomocnenou osobou po niekoľkých pokusoch skontaktovať, pedagogický zamestnanec ohlási túto skutočnosť na tiesňovej linke polície 158 a dieťa bude následne po príchode hliadky zverené do starostlivosti policajného zboru.

       Neskoršie príchody do MŠ: po telefonickom oznámení je možné dieťa priniesť i po tomto čase (návšteva lekára, dopravná zápcha…) V tomto prípade zákonný zástupca musí rešpektovať časový rozvrh  stravovania – dieťaťu môže byť desiata,  olovrant odložený.

Najneskôr do 3 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi zákonný zástupca  dôvod a predpokladaný čas  jeho neprítomnosti.

          Adaptačný program MŠ:  

 

      Adaptačné obdobie začína od prvého dňa dochádzky do MŠ. Deti prichádzajú do MŠ v prvých

dňoch  na kratší čas,  postupne sa ich pobyt predlžuje.  Prvý týždeň sa   umožňuje, podľa  potreby vstupu

do  triedy aj rodičom, aby dieťa nestrácalo pocit istoty. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v MŠ

pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na jeho

individuálne osobitosti.

 

 III.6  Preberanie detí

       V triede zabezpečujú predprimárne vzdelávanie striedavo dve učiteľky, kroré sa striedajú v dvojzmennej prevádzke.

        Dieťa od zákonného zástupcu  preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia, až po jeho odovzdanie učiteľke, zákonnému zástupcovi, alebo inej splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca privedie dieťa do MŠ spravidla do 8.00 hod. a prevezme ho zvyčajne po 15.00 hod. V prípade dochádzky dieťaťa v inom čase, ak je to nutné, dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil činnosť ostatných detí. Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa nie mladšie ako 10 rokov, alebo inú osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Učiteľka môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

       Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní pre preberanie dieťaťa z MŠ musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.

       Ak učiteľka zistí nespôsobilosť zákonného zástupcu  postarať sa o dieťa (podozrenie z použitia alkoholu, alebo inej omamnej látky), dieťa zákonnému zástupcovi nie je povinná vydať. V zmysle ochrany a bezpečnosti detí (Dohovor o právach dieťaťa) telefonicky kontaktuje druhého zákonného zástupcu dieťaťa, alebo ním splnomocnenú osobu a počká na neho v materskej škole.

       V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím (predbežným opatrením) obmedzené preberanie detí, je potrebné o tom písomne  (fotokópiou úradného rozhodnutia) informovať riaditeľku MŠ.

       Zákonný zástupca (alebo ním splnomocnená osoba)dieťaťa navštevujúceho materskú školu, je povinný po prevzatí dieťaťa od učiteľky nezdržiavať sa  naďalej v areáli materskej školy, čím sa myslí aj školské ihrisko a opustiť areál materskej školy v čo najkratšom čase.

 

III.7 Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

        Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede sú spracované vo forme denného poriadku. Denný poriadok  je zverejnený pre zákonných zástupcov na informačnej tabuli vo vstupnej chodbe v obidvoch  budovách na 29. augusta, aj v EP na Športovej.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných foriem. V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.

      Vstup rodičov do tried a školskej jedálni je z hygienických dôvodov povolený len so súhlasom učiteľky alebo riaditeľky.

III.8   Organizácia v šatni

                        Do šatne majú prístup zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.30 do 8.30 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. Pred vstupom do šatne použijú textilné návleky na obuv. Každé dieťa má svoju skrinku so značkou. Za poriadok v skrinke zodpovedajú rodičia. Pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú deti k samostatnosti a poriadkumilovnosti v spolupráci s učiteľkou. Nenechávajú v skrinkách detí rôzne predmety, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie svojho dieťaťa aj ostatných detí, hračky, jedlo ani pitie. Za poriadok a estetickú úpravu v šatni zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu  určená prevádzková zamestnankyňa. Je potrebné priniesť dieťaťu náhradné oblečenie na prezlečenie, na prezutie pevnú obuv.

III.9  Organizácia v sociálnom zariadení

              Prvá a druhá trieda má spoločné , tretia trieda má samostatné sociálne zariadenie. Každé dieťa má vlastný hrebeň, uterák, označené svojou značkou.  Za pravidelnú výmenu uterákov, čistenie hrebeňov a suchú podlahu zodpovedá príslušná prevádzková zamestnankyňa. Deti sa v sociálnom zariadení zdržiavajú len za prítomnosti učiteľky, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe. Za celkovú organizáciu pobytu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržiavanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá učiteľka príslušnej triedy a prevádzková zamestnankyňa. Za hygienu priestorov, výmenu uterákov, dopĺňanie zásobníkov na mydlovú penu, toaletného papiera zodpovedá prevádzková zamestnankyňa podľa určených pracovných povinností. Rodičia nevstupujú do sosiálneho zariadenia určeného pre deti.

III.10  Pobyt  detí  vonku

        Počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle príslušných všeobecných záväzných  právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ. Po ukončení pobytu detí vonku učiteľka zodpovedá za uloženie hračiek v hračkárni. Za poriadok v hračkárni zodpovedá určená učiteľka, za poriadok v celom areáli MŠ zodpovedá prevádzková pracovníčka.

       Pobyt vonku v zimnom období  sa uskutočňuje v dopoludňajších hodinách medzi 10.00 h. a 12.00 h. podľa počasia. V extrémne nízkych teplotách pod - 10ºC,  pri silnom nárazovom vetre, prudkom daždi, nadmerne znečistenom ovzduší sa pobyt detí vonku skráti alebo neuskutoční.    

           Pobyt detí vonku v letnom období sa uskutočňuje 2x denne. V dopoludňajších hodinách spravidla medzi 10.00 h. a 12.00 h, pri teplotách nad 30°C sa deti po 11.00 h. zdržujú v tieni. V odpoludňajších hodinách medzi 15.00 h. a 17.00 h. sa uskutočňujú aktivity a hry do odchodu detí domov. Počas celého pobytu detí vonku sa dodržiava pitný režim / voda /.

         Z bezpečnostných dôvodov je nutné dodržiavať pomer pedagogických pracovníkov k počtu detí podľa Vyhlášky Ministerstva školstva a vedy č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov pri uskutočňovaní vychádzok alebo iných činností, ktoré vyžadujú zvýšený dozor.

 

 

 

III.11 Prevádzka výdajne školskej jedálne a rozpis stravovania

 Rozpis stravovania jednotlivých tried:

Za dodržiavanie časového harmonogramu, organizáciu a výchovu a vzdelávanie v jedálni zodpovedá riaditeľka školy, učiteľky v spolupráci s prevádzkovými pracovníčkami. 

Jedáleň 1. a 2. trieda

Desiata

  8.45 h –   9.15 h

Obed

11.45 h – 12.15 h

Olovrant

14.40 h – 15.00 h

Jedáleň 3 trieda

Desiata

  8.45 h –   9.15 h

Obed

11.45 h – 12.15 h

Olovrant

14.40 h – 15.00 h

EP Športová – všetky triedy

Desiata

 8. 45 h –   9.15 h

Obed

11.45 h – 12.15 h

Olovrant

14.40 h – 15.00 h

 

 Organizácia v jedálni

       Jedlo sa deťom podáva v jedálni, v ktorej je časovo a priestorovo uspôsobený harmonogram stravovania podľa potreby momentálneho počtu prítomných detí v MŠ. Teplá strava sa podáva v zmysle platnej vyhlášky. 

Pitný režim

       Za zabezpečenie a hygienu pitného režimu zodpovedá vedúca školskej jedálne. podávaním nápoja k strave. Deti majú k dispozícii pitnú vodu počas celého pobytu v MŠ v triedach a môžu sa kedykoľvek napiť.

       Na pitný režim sú zabezpečené nápoje – pitná voda, čaj, 100% ovocná šťava – hygienicky vyhovujúcim spôsobom. Pitný režim je poskytovaný vo všetkých triedach učiteľkami v osobitných uzavretých nádobách a pohároch. Za podávanie pitného režimu deťom zodpovedajú učiteľky ( v herni , na školskom dvore ). V letných mesiacoch zabezpečuje na školskom dvore pitný režim prevádzková pracovníčka.

        Ráno najneskôr do 7,00 hod pripraví prevádzková pracovníčka pre každú triedu čistú vodu, Učiteľka v triede zabezpečí podanie nápoja deťom podľa potrieb a požiadaviek detí. V období letných mesiacov, prevádzková pracovníčka odnesie nádobu s vodou a pohármi na školský dvor, kde učiteľka podáva vodu podľa potrieb a požiadaviek detí. Nádoby na vodu a poháre odnáša  späť do MŠ prevádzková pracovníčka.

 

 

 

Stravovanie:

               Stravovanie detí je zabezpečené na základe zmluvy o poskytovaní stravy zo školskej jedálne ZŠ v Moste pri Bratislave v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu, dodržiavanie odporúčaných výživových dávok potravín, dodržiavanie materiálových spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie za predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca zariadenia spoločného stravovania. Za hygienu a kultúru stravovania zodpovedá riaditeľka. Stravu dováža prevádzková pracovníčka materskej školy na aute určenom na prevážanie stravy. O 8.30 h privezie a následne pripraví v obidvoch výdajniach jedál desiatu, o 11.30 h privezie a následne 2 pracovníčky pripravia obed v obidvoch výdajniach jedál. O 14.15 h pripraví prevádzková pracovníčka olovrant v obidvoch výdajniach jedál.

               Vedúca ŠJ v spolupráci s riaditeľkou MŠ zabezpečuje zostavovanie denného poriadku MŠ tak, aby stabilný čas na jedlo a oddych zodpovedali fyziologickým potrebám detí. Materská škola je zapojená do projektu: “Ovocie školám“, ktorý zabezpečuje pre deti ovocie a 100% ovocnú šťavu.

             Vyhotovuje  jedálny lístok, ktorý je včas vystavený na viditeľnom mieste vo vstupnej chodbe – pre informovanosť rodičov. Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave. V rámci organizovania rôznych aktivít školy úzko spolupracuje s riaditeľkou školy.

Za organizáciu a výchovný proces pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť. Deti jedia lyžicou alebo celým príborom podľa individuálnych schopností bez ohľadu na vek.

               Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca  povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje  o dieťati, prikladá doklad od odborného lekára, na ktorom budú potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť ( alergia na mliečne výrobky,...).

     Rodičia (zákonní zástupcovia) do materskej školy deťom neprinášajú žiadne nápoje ani jedlo. Ak dieťa na základe lekárskeho potvrdenia nemôže konzumovať stravu podávanú v MŠ, rodič je povinný:

·         zabezpečiť dieťaťu stravu pripravenú doma(desiata, olovrant)

·         pripravenú stravu odovzdá prevádzkovej zamestnankyni, ktorá ju uloží do chladničky

·         prevádzková zamestnankyňa v určenom čase vydáva stravu dieťaťu

Poznámka:    Stravovanie je zabezpečené v jedálni starej budovy materskej školy a v jedálenskej 

                     časti  novej budovy materskej školy.

                     

 

       Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred,  alebo  do 7.30 h. po dni pracovného voľna. Ak sa tak nestane, uhrádza zákonný zástupca plnú stravnú jednotku. Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase  od 11.15 hod. – do 11.45 hod. v budove materskej školy, po predchádzajúcom oznámení učiteľke.

 

 

 

 

Stravovanie učiteliek:

       Učiteľky rannej smeny obedujú po uložení detí k odpočinku. Učiteľky popoludňajšej smeny obedujú v čase obeda detí a následne sa venujú deťom.                                                                                                                                  

                   

III.12.  Organizácia v spálni

             Deti počas popoludňajšieho odpočinku ležia na samostatnom ležadle v pyžame,/ v 3.triede vo voľnom odeve / pri zabezpečení zdravie neohrozujúceho vetrania (nie prievan). Od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5-6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napr. prezeraním detských časopisov, grafomotorickým cvičeniam, skladaním puzzle atď.

III.13 Školské výlety a exkurzie

               Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného  zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie vedúci pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť hromadné dopravné prostriedky.

Organizácia počas prepravy autobusovou dopravou, vlakom (výlety, športové akcie)

              Výlety, exkurzie a iné akcie sa organizujú na základe plánu práce školy, najviac na 1 deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj verejnú dopravu. Na prepravu detí počas poldenného výletu je potrebné objednať autobus. Za bezpečnosť detí pri preprave autobusom je zodpovedná učiteľka, ktorá vykonáva v daný deň priamu prácu s deťmi.

                 Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie riaditeľka alebo vedúci pedagogický zamestnanec poverený  riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít,  doloží písomný súhlas zákonných  zástupcov detí s účasťou detí a možnosťou autobusovej prepravy, vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. Písomný záznam potvrdia aj všetky dospelé zúčastnené osoby svojim podpisom. 

                 Pri nástupe do autobusu pomáha jedna učiteľka nastupovať deťom a  organizuje umiestnenie detí na miesta, ďalšie sústreďujú deti pred autobusom a dbajú o bezpečnosť detí – pri výstupe v obrátenom poradí. Deťom s nevoľnosťou pred cestou poskytnú po dohovore s rodičmi lieky proti kinetóze a majú k dispozícii igelitové vrecká. Učiteľky dbajú o to, aby sa deti povyzliekali z vrchného odevu, a tým sa zamedzilo prehriatiu organizmu.

                  Pri cestovaní vlakom –účastníci výletu  sú povinní dodržiavať prepravný poriadok železničného dopravcu. Rešpektovať a dodržovať pokyny zamestnancov ŽSR, pokyny dávané prostredníctvom hlásení staničným rozhlasom, pokyny uvedené na informačných tabuliach a pokyny vyjadrené symbolmi, značkami a piktogramami. Pohybovať a zdržiavať sa s deťmi v koľajisku je dovolené len počas nevyhnutnej doby potrebnej pre nástup do vlaku a výstup z vlaku, a to len v priestore určenom na tento účel.

               Pri organizácii poldenných výletov autobusovou dopravou sa výletu zúčastňujú všetky učiteľky materskej školy. Kuchárky pripravia do termosiek nápoje a zabezpečia dostatok pohárov ( alebo iný pitný režim- napr. džúsy), desiatu zabalia tak, aby spĺňala hygienické požiadavky. Pribalí sa tiež dostatok hygienických obrúskov. Učiteľky zabezpečia vhodné množstvo pomôcok k hrám, deky na odpočinok detí. Pri organizácii výletov platia všetky bezpečnostné opatrenia ako pri pobyte vonku.

Organizácia počas športových kurzov

      Materská škola pravidelne organizuje pre deti najstaršej vekovej kategórie športové kurzy, a to plávanie a v prípade záujmu aj korčuľovanie. Športové kurzy detí je možné realizovať iba na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu každého zúčastneného dieťaťa.

Preprava je zabezpečená zmluvnou autobusovou dopravou.

       Počas športových kurzov učiteľka zodpovedá za prípravu detí na samotný kurz (t.j. cestuje s deťmi v pristavenom autobuse, čaká s deťmi na samotný začiatok kurzu, pomáha pri obliekaní, obúvaní, vyzliekaní, vyzúvaní, odprevádza ich na toaletu a pod.). V priebehu samotného kurzu zodpovednosť za deti, preberajú vyučujúci tréneri, nakoľko deti sú zadelené do menších skupín a čiastočne rozptýlené. V priebehu výcviku sa učiteľka nevzďaľuje z vyhradeného priestoru a v prípade potreby je deťom nápomocná. Deti musia mať zabezpečený pitný režim, platia tie isté pokyny ako pri organizácii výletu.

       Pri  činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej  činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor,  riaditeľ zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

  1. a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  2. b) na lyžiarsky a korčuliarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,
  3. c) pri saunovaní je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

       Riaditeľka v prípade potreby poverí účasťou ďalšieho zamestnanca, rodiča, prípadne inú plnoletú osobu, ktorá pri aktivite školy (výlete, saunovaní, exkurzii) dbá pod vedením učiteľa na bezpečnosť detí.

 

III.14  Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole

                   V MŠ poskytujeme pedagogickú prax pre študentky PaSA v odbore –učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a študentkám Pedagogickej fakulty. Vedenie na pedagogickej praxi spočíva v každodennej spolupráci uvádzajúcej  učiteľky  a študentky. Poskytujeme možnosť komplexného poznania pedagogickej práce učiteľa v materskej škole a príležitosť uplatnenia jej vedomostí a zručností pri riešení konkrétnych edukačných  situácií  pri výučbe        i mimo nej. Naučia sa zvládať úlohy blízke nárokom skutočného učiteľského úväzku, vrátane  mimovýučbových aktivít. Samostatne, ale za prítomnosti učiteľky a pod jej odborným vedením projektujú, realizujú a reflektujú svoje edukačné pôsobenie v triede, do ktorej sú pridelené. Zverené aktivity  pod vedením učiteľky plnia v primeranom rozsahu a zúčastňujú sa ďalších akcií, ktoré sa konajú v škole v čase ich praxe a súvisia s edukačnou činnosťou školy. Študentka je v školskom zariadení spravidla v plnom rozsahu, tak ako  jej uvádzajúca učiteľka.

 

 

 

Článok 4

       Podmienky pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

       Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a  pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov.

3.  Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5.  Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene      a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

a)  je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b)  ktoré neprejavuje  príznaky prenosného ochorenia,

c)  nemá nariadené karanténne opatrenie.

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vydá  zákonnému zástupcovi dieťaťa  všeobecný  lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ,

-  skutočnosti uvedené v ods. 6 písm. b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako päť dní.

6.   Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného  zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

7.   Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 20 detí od štyroch do piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

 

8.   Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré     si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a)    na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca

b)   na lyžiarsky výcvik je najviac desať detí na jedného pedagogického zamestnanca,

c)    v škole v prírode je počet detí podľa osobitného predpisu vyhlášky MŠ SR. č. 305/2008 Z. z. o škole v prírode,

d)   na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

 

9.Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti  použitia deťmi.                                   

 

Starostlivosť o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí

 

      V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa riadia zamestnanci materskej školy všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä

·  Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 o materskej škole

·  §132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce

·  § 422 Občianskeho zákonníka

·  zákonom 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

·  zákonom 355/2007 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

nariadením vlády SR č. 362/2006 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých

vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR z augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

·  Pracovným poriadkom obce Most pri Bratislave z februára 2004

·  internými pokynmi riaditeľky

        Za dodržiavanie predpisov na ochranu zdravia a bezpečnosti detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci a ostatní prevádzkoví zamestnanci v rozsahu ich povinností určených v pracovnej náplni.

V zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. § 7 ods. 1 pís. c) je v celom objekte materskej školy generálny zákaz fajčenia.

       Prostredie MŠ je upravené tak, aby deti neprišli do styku s predmetom ohrozujúcimi ich zdravie.

Prvú pomoc pri úraze dieťaťa okamžite poskytne učiteľka, ktorej je dieťa zverené. Ak je nevyhnutné ísť na odborné vyšetrenie, privolá rodiča. V prípade, že rodič nemôže prísť, na ošetrenie s dieťaťom ide učiteľka. Záznam o úraze zapíše do zošita úrazov, prípadne sa spíše zápisnica. Na každé poranenie treba rodiča upozorniť. O každom úraze treba informovať riaditeľku školy. Ak dieťa ochorie v priebehu dňa, učiteľka privolá rodiča a dieťa izoluje od ostatných detí. V materskej škole sa deťom nepodávajú lieky ani iné utišujúce látky vrátane látok rastlinného pôvodu a homeopatík.

Stomatologická starostlivosť sa vykonáva 1x za dva mesiace fluoridáciou zubov a odbornou prednáškou v rámci projektu  Zdravý úsmev.      

      V letných mesiacoch sa doporučuje dať deťom na pobyty vonku vzdušné bavlnené oblečenie a vhodnú prikrývku hlavy.

      V rámci boja proti legálnym a nelegálnym drogám, sa v interiéri i exteriéri materskej školy nesmú používať alkoholické nápoje, omamné látky, narkotiká. Treba zabezpečiť ochranu detí pred drogovými závislosťami, rôznymi formami násilia vrátane sexuálneho zneužívania, bezodkladne riešiť problém oprávneného podozrenia z ohrozenia mravného vývinu detí v súčinnosti s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, podľa potreby s odborníkmi z regionálneho zariadenia výchovnej prevencie, s príslušným pediatrom, kurátorom...

      Ak sa v MŠ vyskytne pedikulóza /zavšivavenie/ dvoch a viacerých detí v kolektíve, zavšivavené deti je nutné vyradiť z dochádzky. Všetci rodičia po písomnom oznámení vykonajú dezinsekciu zneškodnením lezúcich vší a hníd účinným dezinsekčným prostriedkom. Ak sa nevykoná dezinsekcia v celom kolektíve, t.j. aj u zdravých členov triedy a rodiny, môže dochádzať k ďalšiemu prenosu. Dieťaťu a všetkým rodinným príslušníkom je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam podľa návodu výrobcu.. Kúru je doležité aplikovať naraz a všetkým členom rodiny. Na zabezpečenie spoľahlivého účinku je použitie šampónu potrebné po 14 dňoch opakovať.

  

Podávanie a vybavovanie sťažností 

       Ak sa zamestnanci alebo rodičia cítia poškodení vo svojich právach, ak chcú upozorniť na konkrétne nedostatky alebo porušenia právnych predpisov sú oprávnení podávať sťažnosti. V znení zákona sa podanie sťažnosti nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie  dôsledkov voči sťažovateľovi. Riaditeľka MŠ je povinná prijať a vybaviť každú sťažnosť, na vyžiadanie sťažovateľa utajuje jeho totožnosť a zachováva mlčanlivosť o uvedených veciach. Ak sú k prešetreniu sťažnosti potrebné údaje o sťažovateľovi, musí byť sťažovateľ o tom bezodkladne informovaný. Spôsob podávania  sťažnosti: sťažovateľ môže sťažnosť podať ústne alebo písomne riaditeľke školy. Elektronicky podaná sťažnosť sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. O ústnej sťažnosti spíše riaditeľka školy záznam a predloží ho sťažovateľovi na podpísanie. Ak je sťažnosť smerovaná proti riaditeľke školy, zabezpečí vybavenie sťažnosti OcÚ v Moste pri Bratislave. Riaditeľka prešetrí  sťažnosť v súlade s vnútorným predpisom MŠ o vybavovaní sťažností a do 60 pracovných dní od podania písomne vyrozumie sťažovateľa o výsledku riešenia. Pri náročných prípadoch môže riaditeľka predĺžiť termín o ďalších 30 dní.

 Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí

 Škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov

  Evidencia obsahuje:

–          meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,

–          deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,

–         svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor       

           v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,

–        počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,

–         zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,

–         zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu.

       Údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr.

  1. Záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou.
  2. Záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako štyri dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v MŠ na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako tri dni (4 a viac dní), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.
  3. Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v tom čase nad dieťaťom dozor. Ak ani to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka MŠ. Zamestnanec spisujúci pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

      Riaditeľka  je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu nahlásiť úraz bezpečnostnému technikovi, ktorý ho zaeviduje  prostredníctvom webovej aplikácie Úr(MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

       Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, MŠ, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má MŠ uzavreté úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka MŠ v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

 

 

 

 

Článok 5

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 

                      Vchod do materskej školy a vnútorné priestory sú zabezpečené bezpečnostnými zámkami. Kľúče od budovy vlastní riaditeľka MŠ, učiteľky a prevádzkoví zamestnanci. Budovy materskej školy otvárajú a zatvárajú učiteľky, alebo prevádzková zamestnankyňa.

V budove materskej školy je bez sprievodu pracovníka školy zakázaný akýkoľvek pohyb cudzej osoby.

        Vetranie miestností sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien.

       Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená.

       Osobné veci si zamestnanci MŠ odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

       Po skončení prevádzky MŠ všetky priestory skontroluje a uzamkne učiteľka a prevádzková zamestnankyňa.

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

 

   Školský poriadok patrí medzi základné vnútorné predpisy, ktoré upravujú organizáciu práce v materskej škole. Pre zamestnancov je jednou zo základných právnych noriem, ktorá upresňuje systém organizácie práce v materskej škole. Nedodržiavanie školského poriadku zo strany zamestnancov školy môže byť považované za porušenie pracovnej disciplíny s následkami s tým spojenými. Nedodržiavanie školského poriadku zo strany zákonných zástupcov detí môže mať za následok ústne a písomné upozornenie a následné oznámenie zriaďovateľovi obce Most pri Bratislave. Pri opakovaní môže byť príčinou vyradenia dieťaťa z dochádzky do materskej školy.

        Školský poriadok materskej školy bol prerokovaný s rodičmi dňa

        Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok z 01.09.2015

        Školský poriadok nadobúda platnosť od

        Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade so:

 

-          zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

-          zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

-          zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-           vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole,

-          všeobecne záväzným nariadením obce Most pri Bratislave č. 2/2008 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach

-     §132 až 135 a § 170 až 175 Zákonníka práce

      -     § 422 Občianskeho zákonníka

      -      zákonom 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov v školských priestoroch

      -      nariadením vlády SR č. 362/2006 Z. z.  o podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a 

             výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých

      -     vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR z augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na

             pieskoviská

      -     Pracovným poriadkom obce Most pri Bratislave z februára 2004

     -       internými pokynmi riaditeľky MŠ

 

 

Prílohy

Organizácia  šk. rok 2018/2019

 

 

Začiatok vyučovania v šk. roku:   03.09.2018

Koniec šk. roku:                           30.06.2019

Dovolenka.             5 týždňov;  

Počet tried: MŠ 29. augusta: 3 s celodennou starostlivosťou o deti vo veku 3 – 7 rokov

                    EP Športová:     3 s celodennou starostlivosťou o deti vo veku 3 – 7 rokov

Počet zapísaných detí:   60 – MŠ 29. augusta

                                      62 – EP Športová

Rozdelenie tried:                                        

 

I. trieda:      3 - 4 ročné deti                                                                                      

II. trieda:    4 –5  ročné deti                         

III. trieda:   5 - 6 ročné deti                          

 

MŠ 29.augusta

Počet učiteliek : 6

Počet prevádzkových zamestnancov: 2

 

EP Športová

Počet učiteliek : 6

Počet prevádzkových zamestnancov: 2

 

Vedúca školskej jedálne:

 

Iveta Zinnbauerová

 

Stravu si zabezpečujeme zo ŠJ pri ZŠ.                                                                                                                                                        

 

 

Organizácia práce pedagogických zamestnancov

 

Pracovná doba učiteliek:

 

           Týždenný pracovný úväzok pedagogických zamestnancov je 37,15 h, pričom priama práca s deťmi  je 28 hodín. Počas ostatných hodín si pedagogickí zamestnanci vykonávajú administratívne a iné práce a prípravu na nasledujúci deň, ktorú je možno vykonávať aj doma.

     Každá zamestnankyňa má vlastný rozpis služieb. Evidencia dochádzky sa zabezpečuje zapísaním sa do Knihy príchodov a odchodov. Odchody v pracovnom čase zapisujú zamestnankyne do Knihy príchodov a odchodov a predtým oznámia riaditeľke dôvod opustenia pracoviska. Predčasne môžu opustiť pracovisko len po predchádzajúcom súhlase riaditeľky.

Každú výmenu služby musia vopred oznámiť riaditeľke.

 

 

Organizácia práce prevádzkových zamestnancov

 

Pracovná doba prevádzkových zamestnancov je:   od 6.00 h do 14.00 h

                                                                                 od 9.30 h do17.30 h

     

 

                     

      Organizačné usporiadanie denných činností v materskej škole

 

       Usporiadanie a striedanie činností v dennom poriadku zohľadňuje vývinové potreby, zdravú  

  životosprávu, psychohygienu, individuálne zvláštnosti, biorytmus a individuálne tempo detí, vytvára 

  časový priestor na    hru a učenie dieťaťa. Dodržiava sa pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce

  životosprávu

  Výchova a vzdelanie

Plánovanie   výchovno- vzdelávacej činnosti

 

      Plány zhotovujú obidve učiteľky. Forma plánovania bola schválená pedagogickým kolektívom na pedagogickej rade. Pri plánovaní, ale aj v realizácií zohráva významnú úlohu uplatňovanie individuálneho prístupu k deťom a celková individualizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

V dennom poriadku sa striedajú:

hry a činnosti podľa voľby detí

pohybové a relaxačné  cvičenia

vzdelávacia aktivita

pobyt vonku

odpočinok

činnosti zabezpečujúce životosprávu ( osobná hygiena, stravovanie, stolovanie )

Hry a  činnosti podľa voľby detí sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. Súčasťou hier a hrových aktivít sú vopred plánované edukačné aktivity. Hry a  činnosti sa môžu v rámci zostavovania denného poriadku zaradiť aj 2 - 3 krát v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.

Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad ( pred jedlom, zásadne nie hneď po jedle, prípadne vonku, atď. ) Tvoria súčasť denného poriadku, patria k vopred plánovaným aktivitám.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity, atď. V záujme zdravého somatického rozvoja dieťaťa sa neodporúča vynechávať pobyt vonku. Realizuje sa každý deň. Výnimkou, kedy sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie ). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2 krát počas dňa v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí minimálne 30 minút

 

Triedna agenda

Triednu agendu vedú obidve učiteľky na triede, podľa pokynov daných na pedagogickej rade. Triedny učiteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie o deťoch.

 

 Úlohy osobnej zodpovednosti

 

Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v zmluve o hmotnej zodpovednosti, ktorá je s pracovníkmi uzatvorená písomne.

Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si pracovníci plnia v zmysle pracovnej náplne. Osobné veci si pracovníci odkladajú na určené uzamykateľné miesto.

Po skončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje  učiteľka, ktorá končí službu   a uzamkne prevádzková zamestnankyňa po skončení svojej pracovnej doby.

 Cenné veci / náušnice, retiazky.../ dáva rodič dieťaťu na vlastnú zodpovednosť.

 

 

 

V Moste pri Bratislave:     27. 08. 2018                   Viera Raučinová             Mgr. Alena Marušincová

                                                                                                  riaditeľka                                zástupkyňa

 

 

 

Školský  poriadok bol prerokovaný na pracovnej porade dňa 28.08.20018

 

Rodičia boli so Školským poriadkom oboznámení na plenárnej schôdzi RZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĉ
Lukas Kisza,
24. 9. 2018, 9:50